Nova knjiga Ustavno pravo, avtorjev dr. Igorja Kaučiča, dr. Franca Grada in dr. Saše Zagorca

Knjiga Ustavno pravo avtorjev dr. Franca Grada, dr. Igorja Kaučiča in dr. Saše Zagorca, treh
profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je novo, doslej najobsežnejše,
najcelovitejše in najbolj poglobljeno delo s področja ustavnega prava po sprejemu Ustave
Republike Slovenije. Gre za nadgradnjo predhodnih del na tem področju, ki temelji na teoriji
ustavnega prava, pa tudi na sodni praksi ustavnih in drugih sodišč.

Delo sistematično preučuje vsa temeljna vprašanja ustavnega prava. Razvrščena so v tri dele:
v prvem sta obravnavani zlasti teorija in zgodovina ustavnega prava in ustave nasploh ter
posebej Ustave Republike Slovenije, drugi del zajema državno ureditev, tretji del pa
človekove pravice in temeljne svoboščine. Posamezne teme so obravnavane s teoretičnega in
primerjalnopravnega vidika, poudarek pa je na slovenski ureditvi. Vsebinskemu delu je
dodano tudi zelo podrobno stvarno kazalo Brune Žuber, ki olajša uporabo knjige.

Ker ustavne norme niso samo v ustavi v formalnem pomenu (torej v pisanem in enovitem
pravnem aktu z največjo pravno veljavo, sprejetem po posebnem postopku), ampak tudi v
drugih pravnih aktih (na primer v zakonih) in celo v nepisanih pravilih ravnanja (na primer v
ustavnih običajih), predmeta ustavnega prava ni mogoče vezati samo na formalno
(oblikovno), ampak tudi na materialno (vsebinsko) lastnost ustave. Predmet ustavnega prava
mora vključevati celotno ustavno materijo, ne glede na nastanek in obliko aktov, v katerih so
ustavna pravila zapisana.

S predmetom ustavnega prava pojmujemo ustavno ureditev posamezne državne skupnosti, ki
zajema ustavne in druge norme ustavne narave (ustavo v materialnem pomenu) ter tudi
temeljne družbene odnose, iz katerih so se te norme razvile in v okviru katerih se uresničujejo.
Predmet ustavnega prava je torej enotnost normativnega in dejanskega v posamezni družbeni
ureditvi.

Iz tega je razvidno, da je ustavno pravo osrednja in temeljna pravna panoga in deloma pravni
temelj za vse druge pravne panoge. To mesto pripada ustavnemu pravu zaradi vsebine ustavne
materije in lastnosti ustave kot temeljnega formalnega vira ustavnega prava. Na tem temeljijo
razmerja med ustavnim pravom in drugimi pravnimi panogami v pravnem sistemu. Ustavno
pravo ima nekatere stične točke z vsako pravno panogo.
Nova knjiga je sicer najbolj celovita, sistematična in poglobljena analiza ustavnega sistema
Republike Slovenije doslej, zato pomeni izredno pomemben prispevek k razvoju
ustavnopravne znanosti v Sloveniji.

Delo bo koristno predvsem pravnikom, pa tudi drugim, ki pri svojem delu potrebujejo
informacije s področja ustavnega prava. Zelo pomembna je tudi zaradi nadaljnjega razvoja
slovenske pravne in posebej ustavnopravne terminologije – področje je izredno dinamično, s
pomočjo te knjige pa mu lahko sledijo tudi bralci v Sloveniji in v slovenščini.

Knjigo lahko kupite po ceni 52 evrov v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani,
naročila pa sprejemajo tudi na e-poštnem naslovu knjigarna.pravna@gmail.com